Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cooper Twente BV

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, acceptatie, leverantie, prestatie en iedere overeenkomst tussen Cooper Twente BV , verder te noemen Cooper, en een wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen door Cooper van deze voorwaarden ten gunste van de wederpartij brengen geen terzijdestelling van deze voorwaarden mee noch het doen van afstand van deze voorwaarden.

1.3 Overeenkomsten en/of nadere afspraken met Cooper of diens personeel verbinden Cooper slechts na schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door Cooper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken vanaf de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. In de offerte zal worden opgenomen een omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden en de totale prijs. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door Cooper gedane opmetingen, voor zover deze plaats hebben gevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten stalen en modellen afkomstig van Cooper zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

2.2 Toezending van aanbiedingen, of documentatie verplicht Cooper niet tot levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden. Cooper behoudt zich het recht voor om bestellingen of uitvoering van werkzaamheden zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

2.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Cooper eerst tot stand nadat Cooper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen of afspraken binden Cooper slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Elke overeenkomst wordt door Cooper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Cooper – voldoende kredietwaardig blijkt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.4 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn worden wederpartij extra in rekening gebracht.

 Artikel 3. Levering en oplevering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf magazijn of werkplaats van Cooper dan wel vanaf magazijn, werkplaats of fabriek van de leverancier van Cooper. Kosten van aflevering zijn voor rekening van de wederpartij. Bij leveringen vanaf 1.000,- wordt uitsluitend franco geleverd.

3.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

3.3 Een overeengekomen levertijd of termijn voor oplevering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige op- en/of aflevering dient de wederpartij Cooper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Cooper in de gelegenheid moet worden gesteld op- en/of te leveren binnen een termijn van tien weken. Indien daarvan sprake is behoudt Cooper zich het recht voor zich op overmacht (zie ook artikel 13) te beroepen.

3.4 De levertijd gaat niet in tenzij alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Cooper. De termijn voor oplevering gaat eerst in op het moment dat Cooper en/of haar onderaannemers in de gelegenheid worden gesteld met de overeengekomen werkzaamheden te beginnen.

3.5 Het is Cooper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Cooper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door Cooper een tekening, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of ver- strekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de tekening, het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte tekening, monster, model of voorbeeld.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Cooper op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Cooper omstandigheden ter kennis komen die Cooper goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

• indien Cooper de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Cooper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Cooper schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Cooper geleverde zaken blijven het eigendom van Cooper totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Cooper gesloten overeenkomsten is nagekomen:

• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken of de verrichte of te verrichten werkzaamheden

zelf;,

• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en) of andere overeenkomsten.

6.2 Door Cooper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verpand of op andere wijze tot zekerheid worden verbonden.

6.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Cooper gerechtigd op- en/of afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden

die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete ter hoogte van 10% van de openstaande facturen, onverminderd het recht van Cooper volledige vergoeding van alle ontstane schade te vorderen.

6.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Cooper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

7.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering en de verrichte werkzaamheden bij oplevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

• of de juiste zaken zijn geleverd;

• of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen

e;

• of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik;

7.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na (op)levering schriftelijk aan Cooper te melden.

7.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 48 uur na (op)levering schriftelijk te melden aan Cooper.

7.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen en overeengekomen werkzaamheden bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cooper worden geretourneerd.

7.5 Het risico van de geleverde zaak gaat, ongeacht de eigendomsovergang, vanaf de op- en/of aflevering over op de wederpartij

  Artikel 8. Prijsverhoging

Indien Cooper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Cooper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien het gaat om een prijsstijging op een tijdstip van meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Cooper mag dan de bij aflevering volgens Cooper geldende prijs in rekening brengen.

Artikel 9. Betaling

Betaling dient in geval van koopovereenkomsten contant dan wel per bank te geschieden vóór aflevering. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels I-Deal en creditcard

In geval tussen partijen schriftelijk wordt overeengekomen dat eerst behoeft te worden betaald na ontvangst van een factuur, bijvoorbeeld indien door Cooper in het kader van een project werkzaamheden zullen worden verricht of indien dat bij wijze van uitzondering is afgesproken bij het aangaan van een koopovereenkomst, geldt het volgende.

Facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum:

• door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Cooper;

• door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bank of per Ideal van Cooper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten, indien hij na definitieve afwijzing van een klacht door Cooper het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden opgeschort indien de opschorting niet in verhouding staat tot de ernst of omvang van de tekortkoming in de geleverde prestatie.

Bij aankopen via de website / webshop dient het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de levering te geschiedend via de mogelijkheden die de website / shop biedt, dan wel per bankbetaling of contant aan Cooper Twente BV

Artikel 10. Incassokosten

10.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente vanaf de factuurdatum tot aan de algehele voldoening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 100,-.

10.2 Indien Cooper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Cooper is jegens de wederpartij op de volgende wijze aansprakelijk:

11.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken of verrichte werkzaamheden geldt dat Cooper in de gelegenheid gesteld moet worden gebreken in de geleverde zaken te herstellen of deze zaken te vervangen of de gebreken in de werkzaamheden te herstellen. Cooper zal nimmer voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde aansprakelijk zijn.

11.2 Cooper zal nimmer verplicht zijn tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) of andere gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk en/of de verkochte goederen en installaties.

11.3 Cooper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cooper of haar leidinggevende ondergeschikten. Voor schade als gevolg van opzet, grove schuld en schuld van andere ondergeschikten en hulppersonen zoals onderaannemers, is Cooper niet aansprakelijk.

11.4 Cooper is niet gehouden tot vervangende levering, herstel of andere vorm van nakoming of schadevergoeding zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen t.o.v. Cooper heeft voldaan.

Artikel 12. Garantie

12.1 Wat betreft de overeengekomen werkzaamheden verleent Cooper die garantie die Cooper van de ondernemer ontvangt die in opdracht van Cooper de interieurbouwwerkzaamheden verricht. Wat betreft gekochte en geleverde zaken verleent Cooper die garantie die Cooper van zijn leverancier of van de fabrikant ontvangt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt op gebruikte apparatuur geen garantie verstrekt. Indien door de onderaannemer, leverancier, fabrikant of andere derde geen garantie is verstrekt op geleverde apparatuur of verrichte werkzaamheden, dan geldt geen garantie.

12.2 Cooper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

12.3 Cooper is niet gehouden tot vergoeding van schade veroorzaakt door onjuiste of zorgeloze behandeling van het door Cooper geleverde, door de wederpartij, diens personeel of derden. Hetzelfde geldt indien zaken worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor deze zijn bestemd of wanneer deze anders dan conform de gebruiksvoorschriften wordengebruikt.

12.4 Er kan slechts een beroep op garantie worden gedaan indien de wederpartij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Cooper heeft voldaan.

Artikel 14 Lease

Indien er overgegaan wordt naar een leaseconstructie gelden de algemene en verzekeringsvoorwaarden van de desbetreffende leasemaatschappij alsmede de algemene voorwaarden van Cooper Twente BV.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Cooper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Cooper wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Cooper; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Cooper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

13.2 Cooper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Cooper haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cooper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cooper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.4 Indien Cooper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Schuld- en contractovername

De wederpartij verleent bij voorbaat toestemming voor inschakeling van onderaannemers, zoals interieurbouwers en installateurs, door Cooper.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Cooper behoudt zich uitdrukkelijk voor het intellectueel eigendomsrecht van bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen monsters, stalen modellen en merken. Deze dienen op het eerste verzoek van de leverancier onverwijld teruggegeven te worden, bij gebreke waarvan de wederpartij verschuldigd zal zijn een direct opeisbare boete van € 1.500,- onverminderd andere aan Cooper ten dienste staande rechtsmaatregelen ter verkrijging van schadevergoeding.

Artikel 16 Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingenonverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbarewijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 17 Geschilbeslechting

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die gevallen dat een der partijen een zodanig geschil aanwezig acht, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Nederlands recht zal van toepassing zijn op een eventueel te berechtengeschil.

Artikel 18

Cooper besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website/webshop. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Cooper nooit aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 19

Alle afbeeldingen die gebruikt worden op de website/webshop en/of offertes etc. zijn puur ter illustratie en zijn niet bindend.